Rét đầu mùa nhớ người đi về phía bể

Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Ðêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em.


Chế Lan Viên

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','rs8dc4eoa48g0d7eo2ru1ameo2','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 22:33:46','/a44546/ret-dau-mua-nho-nguoi-di-ve-phia-be.html')