Rét đầu mùa nhớ người đi về phía bể

Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Ðêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em.


Chế Lan Viên