Vội vàng

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

        Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
        Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
        Này đây lá của cành tơ phơ phất;
        Của yến anh này đây khúc tình si;
        Và này đây ánh sáng chớp hàng mi
        Mỗi sáng sớm thần Vui hằng gõ cửa;
        Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
        Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
        Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
        Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
        Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
        Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
        Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
        Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
        Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
        Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
        Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
        Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
        Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi
        Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt....
        Con gió xinh thì thào trong lá biếc
        Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?
        Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi
        Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ?
        Chẳng bao giờ ôi ! chẳng bao giờ nữa...
        Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm

                Ta muốn ôm

        Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
        Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
        Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
        Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
        Và non nước và cây và cỏ rạng
        Cho chếnh choáng mùi thơm cho đã đầy ánh sáng
        Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
        -- Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi!