Đợi thơ - Hồ Dzếnh

Phút linh cầu mãi không về
Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen.
Khói trầm bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng... trăng giãi qua miền quạnh hiu.
Tô-Châu lớp lớp phù kiều
Trăng đêm Dương-tử mây chiều Giang-nam.
Rạc rời vó ngựa quá quan
Cờ treo ý cũ mây giàn mộng xưa.
Biển chiều vang tiếng nhân ngư
Non xanh tha thiết trời thu rượi sầu
Nhớ thương bạc nửa mái đầu
Lòng nương quán khách nghe màu tà huân.
Buồn Tư-mã nhớ Chiêu-quân
Nét hoa thấp thoáng ý thần đê mê.
Phút linh cầu mãi không về
Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen...