Chiều xuân Trung kỳ - Hồ Dzếnh

Chiều xuân sang chuyến đò đông
Trai tơ khăn lục gái hồng thắm môi.
Da sông mát rãi da trời
Đây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa.
Hiu hiu... chiều ngả tà tà...
Buồn lên xóm vắng cây nhòa khói xa.
Đời em như một lời tranh
Và gần như tiếng bên đình trẻ reo.
Nghìn thu hội lại một chiều
Buồn hơn nhớ nhẹ hơn điều trông mong.
Có tơ giăng mối hai lòng
Có muôn quan gió luồn trong một người.